Svet-Stranek.cz
terminal.diskutuje.cz -najít se a domluvit se
Stránky drobných prodejců

ÚVOD:terminal.diskutuje.cz -najít se a domluvit se

ÚVOD 

 

ČTVRTEK 26/5

Dnešní očekávané rozhodnutí o osudu Sazky se posouvá na zítřek. Reportáž hodinu po hodině z dnešního jednání naleznete zde:
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-51938880-den-d-pro-sazku-se-posouva-o-osudu-firmy-se-rozhodne-v-patek-bestsport-schuzi-zpochybnuje

ÚTERÝ  10/5

O "mele" , která je kolem Sazky, ať již jde o Valnou hromadu z minulých dní  nebo obří dluhy je zbytečné se zmiňovat, všichni to jistě sledujeme.  Snažím se upozorňovat na to, co byste mohli přehlédnout.  Na stránkách zachrantesazku.cz nově umístěna možnost odeslat podnět. Cituji:

Vážení obchodní partneři a obstaravatelé Sazky!
Zaznamenali jste nestandardní chování zástupců loterijní společnosti? Byl na vás vyvíjen tlak k odpojení terminálů nebo jiná forma nátlaku? Dejte nám o tom vědět, abychom společně předešli dalším nenapravitelným ztrátám.

Zaujalo Vás to, klikněte zde: http://www.zachrantesazku.cz/

PONDĚLÍ  09/5

Obdrželi jsme odpověď na  otevřený dopis zaslaný Ministerstvu financí. Originál je v záložce foto. Shrnuji, že odpověď je v očekávaném duchu, že "Ministerstvo řeší  situaci z pohledu  orgánu státního dozoru a nepřísluší mu zasahovat do obchodně právních vztahů dalších subjektů". Každopádně jsme přesvědčeni, že je dobře, že tato iniciativa vznikla. Díky tomu má minimálně Ministerstvo informace i "zdola", jaké další problémy existují ve spojitosti s firmou Sazka.

PÁTEK  05/5

 připomínáme všem, kteří řádně přihlásili svoji kauci do insolvenčního řízení aby nezapomněli do 26.05.2011 zaslat zápočet pohledávky.  Podrobně informace zde : http://terminaldiskutuje.netstranky.cz/

ÚTERÝ  03/5

Dnes bychom Vás chtěli informovat o možnosti dobíjení telefonů prostřednictvím terminálu.  Většina z Vás ví, že jednou ze společností, zabývajích se touto službou je firma  GP MOBILE. Obrátila se na nás s nabídkou Vás seznámit s menší novinkou. Při té příležitosti jsme se pokusili tlumočit názory z diskusí a domluvit se na oboustranně výhodném řešení.  Nejedná  se o úplně novou nabídku, někteří jste ji již v minulých dnech obdrželi poštou, nebo jste ji měli možnost shlédnout na webových stránkách firmy.
  Přesné infromace k nabídce a spolupráci, ceník platný do 20.5.2011 naleznete zde: http://www.gpmobile.cz/download/cenik.pdf
A zde aktuelní doplnění- původní nabídky byly na starší typ terminálu ( jen jedna mašinka) .Nyní jsou v nabídce nové dvoudílné terminály, kdy jeden máte stabilně u sebe vy a druhý je určen pro zákazníka. Cena je o cca 500 Kč vyšší než u předešlého typu, na druhou stranu již není nutno k tomu přikupovat samolepy a dobíjecí kartičky, ty jsou již v ceně. Bohužel nabídka marže je  pro tuto chvíli fixní, není však vyloučeno, že by mohlo ještě proběhnout jednání s operátorem Vodafonu. Otázkou je, zda o to bude ze strany obstaravatelů zájem. Pakliže Vás to zaujalo, prostudujte si nabídku a nejlépe na skype diskusi Sazka si můžeme vyměnit  své pohledy na situaci.

SOBOTA  30/4

Vážení kolegové,   v diskusi jsme přidali nový příspěvek- informaci o možnosti dobíjení GP. Zatím jsme jen dostali podnět k případnému jednání a o dalším vývoji Vás budeme informovat. Většinový rozumný názor budeme respektovat.  Jak bylo zde nebo na skype diskusi řečeno, Moranda tento krok nevnímá jako rozpor se smlouvou , kterou jste podepsali nebo se chystáte podepsat.  Proto takové řešení vidíme velmi rozumně, pokud nám budou nabídnuty adekvátní podmínky. Na případném postupu bychom se mohli domluvit v nově připravené uzavřené, neveřejné  diskusi.

 STŘEDA+ČTVRTEK  27/-28/4

NEZAPOMEŇTE ODESLAT

PŘIHLÁŠKU POHLEDÁVKY ( ve výši kauce) do insolvenčního řízení.

Ve čtrvrtek 28/4 je poslední den!!!!

Přihláška pohledávky ke stažení zde  (a také nejčastější otázky,vzor atd):

http://www.zachrantesazku.cz/


       nebo

http://terminaldiskutuje.netstranky.cz/

       nebo
http://www.ak-cupka.cz/                         

PÁTEK 22/4

Vážení kolegové,  níže  je znění nabídky skupiny  PPF/Moranda. Dnešním dnem se snad ujasnily naše nevyjasněné věci. pokud se rozhodnete jako my, využít této možnosti,
smlouva Moranda  je ke stažení zde:
 
http://www.zachrantesazku.cz/

Nevypínejte terminály!

Přebíráme vaše pohledávky z kaucí vůči Sazce.

Vážení obchodní partneři a obstaravatelé Sazky!

 Člen Skupiny PPF, společnost Moranda a.s., IČ: 281 71 934, se sídlem Evropská
17/2690, 160 41 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl B, vložka 12493, se rozhodla učinit Vám obchodním partnerům

a obstaravatelům SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, IČ: 471
163 07, kteří doloží, že na základě tzv. Smlouvy (či smluv) o obstarávání služeb ke dni
22. dubna 2011 obstarávají (nebo v případě bodu 3.) níže, obstarávali ke dni 29. března
2011) provoz 1 až 40 terminálů SAZKA a.s. (dále jen „Obstaravatelé“), při splnění níže
uvedených podmínek následující veřejný příslib pod body 1.) a 2)

a nebo veřejný návrh na uzavření smlouvy pod bodem 3.) podle toho v jaké situaci se
ve vztahu k SAZKA a.s. daný Obstaravatel aktuálně nachází.

1.) SITUACE 1

a) Vaše obchodní vztahy se SAZKA a.s. dosud probíhají standardním způsobem tzn.
dosud nedošlo k porušení Smlouvy o obstarávání služeb (dále jen „Smlouva“) z Vaší
strany, tj. zejména nadále odvádíte veškeré odvody řádně a včas dle Smlouvy, neprovedli
jste jednostranný zápočet odvodů proti pohledávce, nepodali výpověď ani neučinili
jiný úkon směřující k ukončení Smlouvy, nebo sice k porušení Smlouvy došlo, avšak
porušení není takové povahy, aby způsobilo možnost jejího jednostranného ukončení ze
strany SAZKA a.s, a zároveň

b) neporušíte Smlouvu se SAZKA a.s. způsobem uvedeným výše pod bodem a)  ode dne uveřejnění tohoto příslibu tj. 22.dubna 2011 do 1. července 2011, a zároveň

do 1. července 2011 neuzavřete s jakýmkoliv třetím subjektem (mimo společnost Moranda
a.s. nebo společnost jí určenou), smlouvu, jejímž předmětem bude obstarávání či provozování
číselných a jiných loterií prostřednictvím online terminálů či jiným způsobem

a jakákoliv související činnost, nevstoupíte v žádná jednání stran uzavření takové smlouvy,
ani neuzavřete smlouvu, jejímž předmětem by byl budoucí závazek k uzavření takové
smlouvy, a zároveň

c) jste pohledávku z titulu kauce dle Smlouvy řádně přihlásili do insolvenčního řízení na
SAZKA a.s. přede dnem 28. dubna 2011 včetně a tato pohledávka byla v insolvenčním
řízení tzv. zjištěna,

Spol. Moranda a.s., se tímto zavazuje po datu 1. července 2011 odkoupit od kteréhokoliv
Obstaravatele, který kumulativně splní podmínky uvedené výše v tomto
článku 1.) pod písm. a) až d) jeho pohledávku z titulu kauce dle Smlouvy za SAZKA
a.s., a to na základě písemné žádosti doručené spol. Moranda a.s. nejpozději do 31.
srpna 2011, za kupní cenu ve výši 100% její hodnoty, v níž byla řádně přihlášena do
inslovenčního řízení na SAZKA a.s. Kupní cena bude zaplacena nejpozději do dvaceti
(20) pracovních dnů od doručení této Vaší výše uvedené žádosti.

2.) SITUACE 2

a) Z Vaší strany došlo k porušení Smlouvy ve formě zadržení určité části odvodů
či případně i byl učiněn úkon jednostranného započtení proti pohledávce z titulu
kauce, přičemž Vaše Smlouva dosud nebyla ukončena ani nebyl zahájen proces
směřující k jejímu ukončení (tj. zejména podána výpověď nebo doručeno oznámení
o odstoupení), a zároveň

b) bez zbytečného odkladu doplníte kauci na výši požadovanou Smlouvou, odešlete na
příslušný účet SAZKA a.s. všechny dlužné odvody v plné výši dle Smlouvy a požádáte
SAZKA a.s. písemně o obnovení provozu terminálu, a zároveň

c) splňujete také podmínky uvedené pod bodem 1.) písm. b), c) a d);

Spol. Moranda a.s., se tímto zavazuje po datu 1. července 2011 odkoupit od kteréhokoliv
Obstaravatele, který kumulativně splní podmínky uvedené výše v tomto
článku 2.) pod písm. a) až c) jeho pohledávku z titulu kauce dle Smlouvy za SAZKA
a.s., a to na základě písemné žádosti doručené spol. Moranda a.s. nejpozději do 31.
srpna 2011, za kupní cenu ve výši 100% její hodnoty, v níž byla řádně přihlášena do
inslovenčního řízení na SAZKA a.s. Kupní cena bude zaplacena nejpozději do dvaceti
(20) pracovních dnů od doručení této Vaší výše uvedené žádosti.

3.) SITUACE 3

V případě, že Vaše Smlouva se SAZKA a.s. již byla ukončena nebo byl zahájen proces
jejího ukončení (doručena výpověď nebo oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany
SAZKA a.s.), nabízíme Vám možnost uzavření dvoustranné smlouvy se spol. Moranda
a.s. (dále jen „Moranda smlouva“), jejímž předmětem je Váš závazek, že

a) do 1. července 2011 neuzavřete s jakýmkoliv třetím subjektem (mimo společnost
Moranda a.s. nebo společnost jí určenou) smlouvu, jejímž předmětem bude obstarávání
či provozování číselných a jiných loterií prostřednictvím online terminálů či jiným
způsobem a jakákoliv související činnost, nevstoupíte v žádná jednání stran uzavření
takové smlouvy, ani neuzavřete smlouvu, jejímž předmětem by byl budoucí závazek
k uzavření takové smlouvy, a zároveň naopak

b) bude-li Vám v období do 1. července 2011 nabídnuto společností Moranda a.s. nebo
společností jí určenou uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude obstarávání či provozování
číselných a jiných loterií prostřednictvím online terminálů či jiným způsobem
a/nebo jakákoliv z jiných činností, které jsou předmětem Vaší Smlouvy se SAZKA a.s.,
uzavřete tuto smlouvu výhradně se společností Moranda a.s. nebo společností  jí určenou;

a proti tomu závazek Moranda a.s., že pokud splníte obě výše uvedené podmínky,

zavazuje se Moranda a.s. Vám zaplatit do třiceti (30) dnů od doručení Vaší výzvy, která
bude obsahovat čestné prohlášení, že podmínky uvedené výše pod body a) a b) byly
Vámi naplněny, kompenzaci ve výši 25% týdenní odměny vypočítané podle čl. X.
Smlouvy za každý kalendářní týden ode dne uzavření Moranda smlouvy až do 30.
června 2011 (přičemž jako vzorový týden pro výpočet výše uvedené částky slouží 2.
kalendářní týden roku 2011 tj. z období před „krizí“).

Návrh Moranda smlouvy naleznete na www.zachrantesazku.cz. V případě zájmu

si prosím formulář smlouvy stáhněte, vyplňte potřebné údaje, podepište a zašlete poštou
ve dvou vyhotoveních na kontaktní adresu Moranda a.s., Evropská 17/2690, Praha 6,
obálku označte heslem „Terminály“. Spol. Moranda a.s. Vám následně zašle zpět jedno
podepsané vyhotovení, čímž bude smlouva uzavřena.

Pro vyloučení pochybností spol. Moranda a.s. dále výslovně uvádí, že využití kterékoliv
nabídky uvedené výše ze strany Obstaravatelů nijak neovlivňuje a nemá ovlivňovat,
ani žádným způsobem nezasahuje a nemá zasahovat, do práv Obstaravatelů spojených
s účastí v insolvenčním řízení vedeném na SAZKA a.s., zejména pak do jejich práva  účastnit se a hlasovat na schůzích věřitelů v rámci insolvenčního řízení dle jejich  výlučného uvážení.
Moranda a.s., člen Skupiny PPF